Quy hoạch toàn diện

Quy hoạch toàn diện đề cập đến những đặc điểm, tìm lực của thành phố và các dự án cụ thể.

Quy hoạch toàn diện là mong muốn của cộng đồng về những gì muốn thấy trong tương lai trong vòng hai ba mươi năm sau