Lập quy hoạch chi tiết xây dựng

Lập quy hoạch chi tiết xây dựng các khu dân cư đô thị mới; Lập quy hoạch chi tiết khu kinh tế đặc thù, Lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu nông nghiệp kỹ thuật cao

Chuyên lập quy hoạch chi tiết xây dựng các khu dân cư đô thị mới theo hướng sinh thái, bền vững; Lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu nông nghiệp kỹ thuật cao và các khu kinh tế đặc thù.

Đang cập nhật!